Komerční pojišťovna
Investiční pojištění Vital Invest

Investiční pojištění Vital Invest

Počet stran pojistných podmínek: 24

Vital Invest je investiční životní pojištění s možností dosažení vyššího zhodnocení než u tradičních finančních produktů. V případě nenadálých událostí zajistí Vás i Vaše blízké.

Vital Invest je moderní dynamické pojištění. Ideálně kombinuje investiční a pojistnou složku. Nabízí širokou škálu fondů. Zahrnuje i variantu s garantovaným zhodnocením. Flexibilní produkt s možností změny většiny parametrů v průběhu pojištění. Přizpůsobí se Vašim aktuálním potřebám. Jistota pro Vás a Vaše blízké v nenadálých situacích.

Při minimální investici 500 Kč měsíčně můžete využívat všech výhod pojištění Vital Invest.
Mimořádný výběr části prostředků před koncem pojištění je možný.

Při splnění zákonných podmínek lze zaplacené pojistné odečíst od základu daně z příjmu, a to až do výše 24 000 Kč ročně.

Vital Invest obsahuje
- pojištění pro případ dožití – na konci pojištění obdržíte aktuální hodnotu všech prostředků v jednotlivých fondech k datu ukončení smlouvy
- pojištění pro případ smrti – rozsah pojistného krytí si určujete volbou ze 4 nabízených variant

Varianty pojištění:
Jednotlivé varianty se liší výší pojistného spotřebovaného na krytí rizika.

spořící: 0 % z pojistného použito na krytí rizika
základní: 2,5 % z pojistného použito na krytí rizika
klasická: 7,5 % z pojistného použito na krytí rizika
ochranná: 22,5 % z pojistného použito na krytí rizika

Pevná pojistná částka pro případ smrti je počítána na základě volby varianty, pojistné doby a vstupního věku.

V případě vzniku pojistné události v průběhu pojištění je oprávněným osobám vyplacena částka složená ze dvou částí:
- pevná pojistná částka
- vyšší z částek – aktuální hodnota smlouvy k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné, které bylo investováno do fondů. Tato záruka návratnosti investice pro případ nepříznivého vývoje trhu je poskytována každému klientovi do 70 let věku (max. limit krytí je 3 miliony Kč)

Investice:
Zaplacené pojistné (po odečtení pojistného na krytí rizika smrti) je investováno do fondů. Investiční strategii si volíte sami výběrem a kombinací následujících fondů:

Fond s garantovaným zhodnocením
Garantované zhodnocení bez rizika. K vyhlášené garantované úrokové míře jsou na začátku následujícího roku připsány podíly na zisku. Pro rok 2018 činí garance minimálního zhodnocení 0,6 % p.a. + bonus 0,3 % p.a.*. Pro nově uzavřené smlouvy v KB činí garance 1,2 % p.a.

*U pojistných smluv Vital Invest je i dále možné získat bonus až ve výši 0,3 % p.a. Tento bonus klient získá, pokud bude mít na své stávající smlouvě minimálně 20 % hodnoty smlouvy v ostatních fondech (fondy Amundi a zajištěné fondy). Výše uvedená podmínka se bude vyhodnocovat a bonus připisovat na konci každého kalendářního měsíce.

Celkové zhodnocení za rok 2018 může být následně vyšší v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích pojišťovny.

Amundi Multi Asset Conservative
Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy, které nemají v dnešním prostředí příliš vysoký ziskový potenciál. Investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, to znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % celkových investic fondu.

KB Absolutních výnosů
Aktivně řízený fond s cíleným ročním zhodnocením na úrovni 1,5 % nad základní sazbu ČNB. Cílem fondu je přinést investorům pozitivní výnos bez ohledu v jakém tržním/ekonomickém prostředí se nacházíme. Na rozdíl od svých konkurentů není výkonnost tohoto fondu až na tolik limitována prostředím rekordně nízkých úrokových sazeb. Hlavním důvodem je větší otevřenost investiční strategie, což umožňuje manažerovi fondu vyhledávat investiční příležitosti na širším trhu. Při řízení portfolia je přitom kladen důraz na konzervativní charakter investice, tj. kolísání kurzu fondu v čase je relativně nízké.

KB PSA 5D – Popular A
Fond zaměřený na akcie, které nabízejí pravidelnou výplatu dividendy. Fond je vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu.
Předpokládaná výkonnost 5 % p.a.

Amundi Global Perspectives (dříve Amundi Patrimoine)
Fond je svým investičním zaměřením vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu. Aktivně spravovaný smíšený fond, který hledá investiční příležitosti napříč všemi třídami aktiv. Fond nesleduje žádný benchmark, což poskytuje portfoliomanagementu dostatek investiční volnosti. Pokud jsou podmínky na finančních trzích příznivé, převažují v portfoliu fondu rizikovější instrumenty, jako jsou akcie a dluhopisy s vysokým výnosem. V období vysoké nejistoty a volatility jsou prostředky realokovány do nástrojů peněžního trhu a hotovosti s cílem minimalizovat následky případných poklesů trhů. Cílem fondu je dosáhnout 5 % ročního zhodnocení nad úroveň jednodenní eurové sazby na peněžním trhu (EONIA + 5%).
Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

Zajištěný fond Protective
Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 90 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje k splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index The Best Select Mutual Fund Index 2 (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci).

Zvolenou strategii můžete v průběhu pojištění kdykoliv změnit, případně požádat o přesun investovaného pojistného mezi jednotlivými fondy na základě dosaženého a očekávaného vývoje.

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:
- výhodné zhodnocení peněz dle osobního investičního profilu
- garantované zhodnocení – Investicí do Fondu s garantovaným zhodnocením si zajistíte garantovaný výnos. Celkové zhodnocení může být následně vyšší v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích pojišťovny
- pojistná ochrana dle Vašeho výběru
- záruka návratnosti investice
- flexibilita – Vital Invest se kdykoliv přizpůsobí Vašim investičním záměrům a volbě pojistné ochrany
- transparentnost – vždy víte, jak málo platíte a kolik vyděláváte

Připojištění:
K ochraně před následky úrazu a jako řešení související finanční situace nabízí pojišťovna 4 různé úrovně pojistných částek až do výše 1 mil. Kč.

jednonásobektrojnásobekpětinásobekdesetinásobek
smrt následkem úrazu100 000300 000500 0001 000 000
trvalé následky úrazu100 000300 000500 0001 000 000
poškození úrazem10 00030 00050 000100 000


Změny:
Vital Invest flexibilně reaguje na změnu Vašich potřeb a v průběhu pojištění umožňuje:

-změnit výši a frekvenci platby pravidelně placeného pojistného
-změnit variantu pojištění, tj. změnu výše pevné pojistné částky pro případ smrti
-změnit alokační poměr pojistného, tj. změnu investiční strategie – vztahuje se na nově investované pojistné
-přesunout prostředky mezi fondy – týká se již investovaného pojistného
-zaplatit mimořádné pojistné nebo zažádat o mimořádný výběr pojistného
-změnit dobu trvání smlouvy
-změnit variantu úrazového připojištění, tj. změnit výši pojistných částek

Změny jsou provedeny zdarma, bez dodatečných administrativních nákladů (s výjimkou druhého a dalších převodů prostředků mezi fondy v kalendářním roce).


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.