Česká podnikatelská pojišťovna
Inv. živ. poj. Štístko

Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO

Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO je určeno pro vaše děti, kterým chcete zajistit a usnadnit vstup do „dospěláckého“ života. Zároveň máte možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik. Pojistit lze jednu nezletilou osobu jako hlavní, připojistit druhou popřípadě ještě třetí dospělou osobu na vybraná rizika, která jsou cíleně volena s ohledem na zajištění prvního pojištěného dítěte.

V oblasti investování produkt nabízí alokaci pojistného buď do pevně nastavených strategií nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně garantovaného fondu).
Produkt umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití.

Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků a parametrů produktu je dostupný na všech obchodních místech pojistitele.

Výhody pojištění
- Úprava parametrů rizik v průběhu pojištění, včetně změn výše pojistných částek jednotlivých rizik
- Zajímavá a široká nabídka rizik - příspěvek na zvláštní pomůcku, závislost na péči II. až IV. stupně, hospitalizace s doprovodem, ošetřování členem rodiny či připojištění zlomenin
- U trvalých následků úrazu možnost sjednání TOP progrese či dvojnásobné plnění při autonehodě
- Progresivní plnění též u denního odškodného při pobytu v nemocnici v nemoci
- Plnění i při teroristickém útoku u rizik smrti úrazem, zproštění od placení pojistného, závažných onemocnění a poranění, trvalých následků úrazu, zdravotní asistenci či připojištění zlomenin
- Odklad finančního plnění při dožití - je umožněno požádat o odklad až o 3 roky od konce pojištění vyčkat na příznivější kurz podílové jednotky
- Při tíživější finanční situaci možnost převedení smlouvy do "splaceného stavu", nebo naopak předplacení pojistného v období, kdy je vaše finanční situace příznivější
- V případě záporného stavu podílového účtu v období do šesti let od počátku pojištění smlouva nezaniká, ale je evidována ve stavu "akumulovaný dluh", s možností pojistníka postupně tento stav ovlivnit volbou jiné investiční strategie, zaplacením mimořádného pojistného apod.
- Možnost zvýšení hodnoty pojistného plnění jednorázovým nebo opakovaným zaplacením mimořádného pojistného s možností alokace jiné než běžné pojistné
- Bezplatné pokračování pojištění vašeho dítěte v případě invalidity nebo úmrtí jedné z dospělých pojištěných osob
- Možnost zhodnocení vložených finančních prostředků, současně s kvalitním pojistným krytím více osob na jedné smlouvě
- Získání finančního bonusu při dožití - za předpokladu bezeškodního průběhu na vybraných rizicích připíše pojistitel každých 7 let dané procento z pojistného, zaplaceného na tato rizika, na podílový účet smlouvy. O již připsaný bonus nelze přijít a týká se všech pojištěných osob

Investování
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do jednotlivých strategií nebo portfolií a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu nebo programu životního cyklu. Podle zvolené výše pojistného na investici se produkt chová jako převážně rizikový nebo převážně investiční.

Investováno je všechno zaplacené pojistné, podílové jednotky určených portfolií jsou připisovány na podílový účet vedený u pojistné smlouvy. Podílový účet slouží pouze k evidenci a stanovení plnění a dalších nároků z investičního pojištění. Pojistník přímo žádné podílové listy podílových fondů či akcie investičních fondů nekupuje a ani se nestává jejich vlastníkem, proto s nimi nemá právo disponovat.

Možnost volby do portfolií nebo fondů
- Portfolio životního cyklu, s postupným přesunem podílových jednotek v závislosti na zbývající pojistné době do méně rizikových nástrojů
- Individuální alokace stanovením alokačního poměru tj. % rozdělením zaplaceného pojistného do jednotlivých fondů
- Conseq Investment Management, a.s.: Conseq Progresivní portfolio, Conseq Balancované portfolio, Conseq Portfolio nových ekonomik, Conseq Invest Akciový fond
- Pioneer Asset Management, S.A.: Pioneer Fund Solutions - Balanced
- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group: Garantovaný fond

Garantovaný fond
Minimální garantované zhodnocení je definováno pojistnými podmínkami. Lze sjednat automatický přesun výnosu formou podílových jednotek, vedených na účtu pojistníka, do Garantovaného fondu při dosažení vyššího než pojistníkem stanoveného výnosu. Volba hranice přesunu je možná v rozmezí 4 % až 10 %, krok 2 %.


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.