Česká podnikatelská pojišťovna
Investiční životní pojištění OK1 PLUS

Investiční životní pojištění OK1 PLUS

Variabilní životní pojištění s širokou škálou pojistitelných rizik pro celou rodinu. Skladbu rizik a výši splácení si určujete sami podle své finanční situace.

Investiční životní pojištění OK1 PLUS nabízí volbu rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik a určení únosné výše pojistného s ohledem na Vaše aktuální finanční možnosti.

Pojistit lze jednu osobu jako hlavní v plném rozsahu nabízených rizik, připojistit druhou dospělou osobu prakticky na shodná rizika a dále připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti, jejichž definovaný vztah k prvnímu pojištěnému vznikne v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně až tři nezávislé děti na další vybraná rizika.

V oblasti investování nabízí pojištění alokaci pojistného buď do Inteligentního portfolia (tj. přednastavené strategie) nebo umožnuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně Garantovaného fondu).
Produkt samozřejmě umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti.

Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z Vašeho účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků je dostupný na všech obchodních místech pojistitele a na webových stránkách pojistitele.

Výhody pojištění
- možnost výplaty důchodu po zvolenou dobu
- úprava parametrů smlouvy a zahrnutí dalších osob v průběhu pojištění
- konkrétní určení obmyšlené osoby i pro druhou pojištěnou osobu
- široká škála rizik (životní a neživotní rizika, speciální rizika pro pojištěné děti)
- pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě můžete pojistit až 5 osob)
- možnost sjednání dvou druhů balíčků pro konstantní nebo/i klesající pojistnou částku – SLEVA AŽ 10 % na balíček
- vybraná rizika možno sjednat do 70 let pojištěného
- poplatek za vedení účtu je závislý na stavu podílového účtu, při vyšším stavu účtu může být až nulový
- „automatické děti“ - připojištění dětí v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného; automaticky pojištěny všechny nově narozené děti, a to za jednu sazbu
- SYSTÉM BONUSŮ - bonus za bezeškodní průběh po 7 letech a věrnostní bonus vždy po 10 letech trvání smlouvy
- možnost sjednání 2 variant u trvalých následků úrazu, u denního odškodného za dobu léčení úrazu, u denního odškodného za pracovní neschopnost nemocí
- u trvalých následků úrazu varianta zvýšení plnění při omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti
- volba odlišných pojistných částek pro pojištění „na doma“ a „pro banku“
- plnění i při teroristickém útoku za úraz z připojištění například smrti úrazem, trvalé následky úrazu, zproštění od placení pojistného, invalidita nebo u dětí připojištění zlomenin
- pojištění dětí může trvat až do 26 let bez potvrzení o studiu
- kratší pojistná doba pro všechna úvěrová rizika i pro připojištění dětí
- daňové úlevy – z daňového základu můžete odečíst každoročně pojistné zaplacené na hlavní životní pojistné a mimořádné pojistné (pro rok 2017 až do výše 24 000 Kč)

Investování
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolia a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu nebo programu inteligentního portfolia. Podle zvolené výše pojistného na investici se produkt chová jako převážně rizikový nebo převážně investiční.

- Investováno je všechno zaplacené pojistné, podílové jednotky určených portfolií jsou připisovány na podílový účet vedený u pojistné smlouvy.
- Podílový účet slouží pouze k evidenci a stanovení plnění a dalších nároků z investičního pojištění.
- Pojistník přímo žádné podílové listy podílových fondů či akcie investičních fondů nekupuje a ani se nestává jejich vlastníkem, proto s nimi nemá právo disponovat.

Možnost volby do portfolií nebo fondů
- Inteligentní portfolio, s postupným přesunem podílových jednotek v závislosti na zbývající pojistné době do méně rizikových nástrojů
- Individuální alokace stanovením alokačního poměru tj. % rozdělením zaplaceného pojistného do jednotlivých portfolií a fondů
- Conseq Investment Management, a.s.: Conseq Progresivní portfolio, Conseq Balancované portfolio
- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group: Garantovaný fond

Garantovaný fond
Minimální garantované zhodnocení je definováno pojistnými podmínkami. Lze sjednat automatický přesun výnosu formou podílových jednotek, vedených na účtu pojistníka, do Garantovaného fondu při dosažení vyššího než pojistníkem stanoveného výnosu. Volba hranice přesunu je možná v rozmezí 4 % až 10 %, krok 2 %.


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.