MetLife pojišťovna
Skupinové životní pojištění

Skupinové životní pojištění

Klíčem k úspěchu jakékoli společnosti jsou její zaměstnanci. Spokojenost Vašich zaměstnanců je zásadní pro růst a prosperitu Vašeho obchodu. Současné průzkumy uvádějí, že zaměstnanecké benefity se stále více stávají kritériem při hledání nového pracovního místa. Skupinové životní pojištění patří mezi nejcennější zaměstnanecké výhody. Životní pojištění nabízí finanční pomoc rodině pojištěného v případě nejhorší pojistné události.

Pokud hledáte řešení šité na míru pro více než 10 zaměstnanců, může Vám pojišťovna nabídnout řadu produktů, z kterých si můžete vybrat a utvořit plán přesně podle Vašich požadavků. Zkušení zaměstnanci Metlife Vám budou nablízku, abyste vybrali ten nejlepší pojistný plán a služby pro Vaše zaměstnance.

Základní životní pojištění poskytuje jednorázovou výplatu pojistného plnění v případě úmrtí zaměstnance, ať už z důvodu úrazu nebo nemoci. Obmyšlené osobě je vyplacena pojistná částka ve 100% výši.

Pojistné částky mohou být stanoveny následovně:
1) Násobky platů - pojistné částky jsou stanoveny jako násobky platů (např. jako roční nebo dvouletý příjem apod.)
2) Fixní pojistné částky - pojistná částka je stanovena shodně pro všechny zaměstnance společnosti.
3) Kategorie - zaměstnavatel může rozdělit zaměstnance až do 5 kategorií s odlišnými pojistnými částkami, ať už podle pozice zaměstnance ve společnosti nebo podle rizikovosti dané pozice. Pojistné částky mohou být stanovené jako násobek platu nebo fixně (např. zaměstnanci vrcholového managementu mohou mít pojistné částky stanoveny na 2x roční příjem a ostatní zaměstnanci mohou být pojištěni na 1x roční příjem nebo obchodní zástupci mohou být pojištěni na 1 500 000 Kč a administrativa na 750 000 Kč).

Výhody
Životního pojištění lze využít v případě čerpání bankovního úvěru. V případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno bance jako první v pořadí.

Rozšíření krytí pro případ úmrtí - poskytuje krytí, pokud dojde k úmrtí do 12 měsíců po ukončení pracovního poměru z důvodu úplné invalidity.

Jako připojištění lze k životnímu pojištění sjednat:
1) Pojištění pro případ úplné trvalé invalidity následkem úrazu nebo nemoci - pojistnou událostí je invalidita následkem úrazu nebo nemoci, která zabraňuje pojištěnému vykonávat jakoukoli práci přinášející výdělek; v případě úplné trvalé invalidity je pojištěnému vyplaceno 100 % pojistné částky v šedesáti stejně vysokých měsíčních splátkách.

2) Pojištění pro případ částečné trvalé invalidity následkem úrazu a/nebo nemoci - pojistnou událostí je částečná trvalá invalidita pojištěného zaměstnance, která znamená úplnou nebo neobnovitelnou fyzickou ztrátu nebo ztrátu funkčnosti jakékoli části těla uvedené v Oceňovací tabulce částečné trvalé invalidity, například hluchota, ztráta prstu, ztráta paže, atd.; maximální pojistná částka je stanovena ve výši 100% pojistné částky pojištění Smrti z jakýchkoli příčin; pojistné plnění je vyplaceno jednorázově.

3) Pojištění pro případ vážného onemocnění - pojistnou událostí je stanovení diagnózy závažného onemocnění, např. rakoviny, infarktu myokardu, ochrnutí, koma nebo také transplantace životně důležitých orgánů. Pojistné plnění lze použít např. na doplňkové procedury, které nebývají hrazeny zdravotním pojištěním, ale mohou zmírnit bolestivost prováděných zákroků. Cílem tohoto pojištění je poskytnout pojištěnému dostatek prostředků k tomu, aby mohl maximálně ovlivnit své vyléčení a rekonvalescenci po provedené léčbě, nebo usnadnit další život pojištěnému s vážnou nemocí. Pojištění pro případ vážných onemocnění také zmírní dopad tohoto onemocnění na celou rodinu pojištěného, neboť i do jejího života diagnóza takového onemocnění vážně zasahuje.

4) Pojištění pro případ lékařské konzultace - je nabízeno zcela exklusivně ve spolupráci s WorldCare International Ltd. Tento typ pojištění zabezpečuje lékařské konzultace na předních amerických klinikách v případě vážných onemocnění, mezi které patří např. rakovina, cukrovka, těžké popáleniny, transplantace životně důležitých orgánů, koma a řada dalších. Pojištění umožňuje získat dvě konzultace za rok. V případě neakutních zdravotních stavů je možné využít služby WorldCare International Ltd. za 50 % obvyklých poplatků. Konzultace zahrnuje poskytnutí posudku v písemné formě, navržení léčebného postupu nebo také uskutečnění konferenčního telefonického hovoru mezi ošetřujícím lékařem pojištěného a specializovaným lékařem z předního medicínského centra v USA. Návrh léčebného postupu od lékařů, kteří mají možnost využívat nejmodernější technologii, může významně pomoci ošetřujícímu lékaři pojištěného při stanovení vhodného způsobu léčby.

Pojistné krytí je platné 24 hodin denně, 365 dní v roce, celosvětově.

Pojistné plnění
Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření, nejdéle však do 3 měsíců po oznámení pojistné události pojistiteli, pokud během 3 měsíců skončí šetření. Pokud neskončí šetření během 3 měsíců, má oprávněná osoba nárok na přiměřenou zálohu.

Skupinové pojistné smlouvy se mohou lišit v omezeních, ve výjimkách, v limitech a jiných podmínkách.

Parametry pojištění
Oprávněnost
Platí, že pouze aktivní zaměstnanci jsou oprávněni k pojištění.
Sezónní zaměstnanci a brigádníci nejsou oprávněni ke skupinovému pojištění.
Maximální věkový limit je zpravidla 65 let.

Počet pojištěných
Minimální počet zaměstnanců je 10

Pojistné
Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Stanoví se dle rozsahu pojištění, a to na základě pohlaví a věku zaměstnanců dané společnosti a sjednané pojistné částky.

Způsob platby
Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, případně za jiné stanovené období.


Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.