Žebříčky Přehledy

Životní pojištění - FinSeriál díl 15


28.6.2023  |  Tomáš Smetana | foto: Finparáda.cz

Přinášíme vám pravidelný Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. V patnáctém díle s názvem „Životní pojištění“ se dozvíte informace o tom, co je to životní pojištění, jaké jsou druhy pojištění a jaké jsou případné výluky.


Jednotlivé díly FinSeriálu:

Díl 1 - Co je to inflace a její druhy  |  Díl 2 - Zhodnocení úspor  |  Díl 3 - Co jsou úrokové sazby  |  Díl 4 - Termínované vklady  |  Díl 5 - Spořicí účty  |  Díl 6 - Investiční zlato  |  Díl 7 - Investiční stříbro  |  Díl 8 - Dluhopisy  |  Díl 9 - Státní dluhopisy   |  Díl 10 - Podílové fondy  |  Díl 11 - ETF  |  Díl 12 - Doplňkové penzijní spoření  |  Díl 13 - Stavební spoření  |  Díl 14 - Cestovní pojištění  |  Díl 16 - Neživotní pojištění  |  Díl 17 - Pojištění nemovitosti a domácnosti  |  Díl 18 - Povinné ručení a havarijní pojištění  |  Díl 19 - Pojištění odpovědnosti  |  Díl 20 - Jak investovat  |  Díl 21 - Burza cenných papírů Praha  |  Díl 22 - Nákup akcií  |  Díl 23 - Kryptoměny  |  Díl 24 - Bitcoin  |  Díl 25 - Financování nemovitostí  |  Díl 26 - Hypoteční úvěr  |  Díl 27 - Spotřebitelský úvěr

Životní pojištění je pojistná smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pojistné události nebo obmyšlené osobě v případě smrti pojištěné osoby. Součástí životního pojištění mohou být také připojištění jako pojištění pracovní neschopnosti, trvalé následky úrazu, hospitalizace, invalidita, závažná onemocnění a další. Pojištěný za tuto smlouvu v předem dohodnutých intervalech platí pojistné.

Životní pojištění je produkt určený hlavně pro ekonomicky aktivní jedince, na jejichž příjmech jsou závislé další osoby. Vyplatí se ovšem i lidem, kteří mají finanční závazky vůči jiným osobám nebo bance. Pokud by jim totiž z nějakého důvodu dlouhodobě vypadl příjem, jejich blízcí by se mohli ocitnout ve finanční tísni či v neřešitelné životní situaci.

Přehled životního pojištění na Finparádě najdete zde

Typy životního pojištěníNa trhu existuje velká nabídka životních pojištění, které se liší různou pojistnou ochranou a mírou flexibility neboli schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění slouží výhradně ke krytí hlavních životních rizik a neobsahuje žádnou rezervotvornou složku. To znamená, že se jedná pouze o pojištění, nikoliv o spoření. Pojištěná osoba získá peníze pouze tehdy, pokud dojde k pojistné události, na kterou se příslušná smlouva vztahuje. V případě ukončení smlouvy se nevyplácí žádné plnění, jelikož rizikové životní pojištění neobsahuje žádnou spořicí složku.

V základu rizikového životního pojištění bývá pouze nastavení pro případ smrti. Klient si může připojistit i případná další rizika jako jsou úrazy, nemoci, trvalé následky úrazu nebo invalidita. V rámci jedné smlouvy lze připojistit také další členy rodiny a děti.

Investiční životní pojištění

Na rozdíl od rizikového životního pojištění slouží investiční k tvorbě finanční rezervy. Pro investiční životní pojištění platí stejná pravidla jako pro rizikové (krytí hlavních životních rizik), ale zde může klient své peníze investovat do podílových fondů a finance zhodnocovat. K vyplacení životního pojištění může dojít i v případě, že žádná pojistná událost nenastala a člověk se dožije konce smlouvy. Vše záleží na tom, jaké pojistné podmínky si pojištěný sjedná.

Investiční riziko je na straně klienta, přičemž zhodnocení jeho prostředků bývá závislé na investiční strategii, ale i na ekonomické situaci. Uzavření této pojistky se nemusí vždy vyplatit, jelikož při předčasné výpovědi smlouvy klient musí zaplatit vysoké storno poplatky či pokuty.

Výhodou investičního životního pojištění může být skutečnost, že zde může přispívat zaměstnavatel a člověk si tak pojistné částky může odečítat z daňového základu daně z příjmu. V tomto případě musí být smlouva uzavřena minimálně na 5 let a nejméně do věku 60 let. U některých pojištění lze vybrat část naspořených peněz již v průběhu trvání jejich pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění se velmi podobá investičnímu životnímu pojištění, ale v tomto případě nese investiční riziko pojišťovna. Klient si vybere investiční strategii, kterou v průběhu smlouvy nesmí měnit, a pojišťovna poté dle zvolené strategie investuje klientovy peníze. U kapitálového životního pojištění by mělo být zaručeno, že investované peníze neztratíte, ale není zaručeno případné zhodnocení.

Při ukončení smlouvy klient dostane minimálně to, co do spoření vložil. U tohoto pojištění lze také odečítat z daní a stejně jako u investičního pojištění zde může přispívat zaměstnavatel. Pojištění musí trvat alespoň 5 let a musí být uzavřené nejméně do věku 60 let. Při předčasném ukončení smlouvy se pojištění pojí s poplatky a pokutami.

Flexibilní životní pojištění

Flexibilní (univerzální) životní pojištění se soustředí na konkrétní rizika, ale i na zhodnocené financí. Stejně jako u kapitálového dostanete minimálně peníze, které jste do pojištění vložili, ponížené o pojistné částky. Rozdíl oproti kapitálovému pojištění spočívá v tom, že si klient může kdykoliv mění poměr mezi pojistnou ochranou a spořením. Prostředky z investování lze využít i během trvání pojistné smlouvy a je možnost vkládat jednorázové vyšší částky.

Stejně jako u předchozích pojištění nelze v průběhu měnit investiční strategii. Smlouva musí být opět uzavřená minimálně do 60 let a na 5 let. I u tohoto pojištění je možné pojištění odečíst z daní, může na něj přispívat zaměstnavatel a za předčasné ukončení smlouvy člověk zaplatí vysoké pokuty.


Žebříčky a přehledy:


Důchodové pojištění

Toto pojištění klient uzavírá z důvodu, aby si k důchodu vyplácenému státem zajistil nějaké další finanční prostředky. U důchodového pojištění je garantováno minimální zhodnocení, může na něj přispívat zaměstnavatel, pojištění lze odečíst z daní a smlouvu je možné rozšířit o další životní rizika. Jako u kapitálového a flexibilního pojištění nelze měnit nastavení pojištění a ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty.

Sjednané pojistné plnění se v případě dožití vyplácí formou jednorázového plnění, časově omezeného důchodu či doživotního důchodu. Pokud klient zemře dříve, než pojišťovna vyplatí celou částku, nevyplacené peníze mohou zůstat pojišťovně. V Případě předčasné smrti dostávají peníze obmyšlené osoby, typicky je to méně, než klient naspořil.

Výluky životního pojištěníJsou i rizika, která vaše pojištění krýt nebude. Při sjednávání pojištění jim vždy věnujte pozornost. Mezi běžné výluky trestné činy, nemoci nebo úrazy, za které může alkohol nebo drogy. Patří sem i války, občanské nepokoje a různé protesty. Dříve mezi nimi byly i události spojené s terorismem, ale tuto výluku již pojišťovny upravily. Nově zato přibyla omezení na vycestování do rizikových zemí, především kvůli pandemii covid-19.

Daňová uznatelnost životního pojištěníŽivotní pojištění umožňuje daňové úlevy, které se týkají zaplaceného pojistného při splnění podmínek stanovených zákonem. Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění. Každý rok můžete od základu daně odečíst vámi zaplacené pojistné na vaše životní pojištění až do výše 24 000 Kč. Obsahuje-li pojištění pevnou částku pro případ dožití, musí být její minimální výše 40 000 Kč pro smlouvy na 5 – 15 let a 70 000 Kč pro smlouvy nad 15 let.

Smlouva musí být sjednána na minimálně 5 let a minimálně do 60 let věku, a pojištěná osoba musí být plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu. Pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy před 60 rokem věku, je nutné všechny uplatněné úlevy zpětně dodanit a vrátit tak státu.

Ukončení pojistné smlouvyPojištění skončí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Můžou ale nastat situace, kdy ho budete chtít zrušit i dřív. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, přičemž standardní výpovědní lhůta je 6 týdnů. Smlouva pak zanikne k nejbližšímu výročí, buď měsíčnímu nebo ročnímu, záleží na pojistných podmínkách.

Pojistnou smlouvu lze ukončit dohodou, pokud na to pojišťovna přistoupí. Dále může být smlouva ukončena na základě zjištění nepravdivých informací. Pojistná smlouva může zaniknout i pro neplacení pojistného. V tomto případě má pojišťovna nárok na pojistné do data zániku pojistné smlouvy.


Související články:Zpět


   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.